Utsatt för våldtäkt

Vanligast med våldtäkt i hemmet

En våldtäkt innebär att någon eller några har sex med en person mot dennes vilja. De flesta våldtäkter sker inomhus och förövaren är ofta någon som offret känner. Överfallsvåldtäkter utomhus är betydligt ovanligare. Vanligast är att våldtäkter begås av män mot kvinnor.

Att tvingas till sex med hot och tjat kan också ses som våldtäkt enligt lagen. Det är alltid olagligt, ett offer kan aldrig anklagas för att vara skyldig till våldtäkten.

Alla människor reagerar olika på traumatiska och hotfulla upplevelser. Det finns ingen mall som en utsatt person väntas följa. Vissa låtsas som ingenting medan andra bara ligger och gråter och blir passiva. Det finns heller ingenting som säger att man får skylla sig själv om man har utsatts för en våldtäkt. Det är aldrig den som utsatts som är ansvarig.

traumatiserad kvinna

Ovanligt med intima frågor

Det är, i motsats till en del mediala myter, mycket ovanligt att ett offer för våldtäkt får frågor om klädsel eller tidigare sexuella vanor. Vid en rättegång koncentrerar man sig på brottet i sig och sådant som har direkt anknytning till det. Om en sådan fråga kommer ställas så kommer vi i rollen som målsägandebiträde protestera och se till att det inte får någon betydelse för domen.

Det viktigaste är att våldtäkter anmäls så att man kan säkra spår och underlätta utredningen. Kontakta oss på Salmi & Partners så kan vi hjälpa dig om denna process känns skrämmande.

Våldtäkt enligt lagen

Tidigare har våldtäkt i första hand setts som ett kvinnofridsbrott där kvinnor tvingas till sexuella handlingar med våld och hot. Definitionen på våldtäkt har dock breddats på senare år. Idag även män och personer med annan könsidentitet betraktas som offer och kvinnor och ickebinära kan vara gärningsmän. Begreppet våldtäkt innefattar idag även penetrering med föremål, oralsex under tvång och när man tvingar någon att beröra könsorgan.

Den juridiska definitionen av våldtäkt enligt Brottsbalken 6 kap 1§:

"Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år."

Även att genomföra samlag eller jämförbar sexuell handling räknas numera som våldtäkt, men då måste offret vara försatt i så kallat hjälplöst tillstånd. Det kan handla om sömn eller medvetslöshet, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom eller någon form av psykisk störning.

Våldtäkt – straffskala

Våldtäkt av normalgraden bestraffas med fängelse i lägst två år och högst sex år. Grov våldtäkt leder till fängelse i lägst sex och högst tio år. För att man ska betrakta en våldtäkt som grov måste flera aspekter beaktas, i första hand dessa:

  • Om våldet eller hotet varit särskilt allvarligt.
  • Om fler än en person förgripit sig eller deltagit i övergreppet på annat sätt.
  • Om gärningsmannen visat särskild råhet i tillvägagångssättet. 
Vi står vid din sida och ger dig stöd under hela rättsprocessen!